Styrofoam egg carton closing slowly

0:04
Styrofoam egg carton closing slowly.