So Ye Think Yer Big Enough Do Ye

0:03
Scottish dwarf speech - "So ye think yer big enough, do ye?"