Slingshot firing big washer, mono (73

0:01
Slingshot firing big washer, mono (73).