Shekere BPM 116 8 Shriek 2011

0:02
Shekere shaker loop - BPM 116 8