Shekere BPM 116 11 Shriek 2011

0:04
Shekere shaker loop - BPM 116 11