Robot type 2 voice saying zero

Robot type 2 voice - saying 'zero'.
0:01