Rice pour into pot hesitantly

0:04
Rice pour into pot hesitantly