PlasticStrawsB2

0:01
Plastic straws shaken slightly.