Nylon shopping bag rustling slowly

0:04
Nylon shopping bag rustling slowly