E kaitgwhistle st

0:12
Gentle, floating doubled tin whistle melody, key of E.