80 02 1 dkikfxbreak2 mo

0:03
reggae sub and hi-hat rhythmical break 80 bpm