Hockey check into boards opposite side of glass body slam ice skates BLASTWAVEFX 15996

0:04
Hockey check into boards, opposite side of glass