WARFARE GUNS GENERAL 20 GAUGE BERETTA SHOT RECOIL BOUNCE BACK 01 WAV

0:03
20 gauge Beretta gun firing single shot, recoiling and bouncing back