FOLEY METAL SHELF PUSH BUMPY SCRAPE CEMENT 01

0:02
Pushing a metal shelf across cement, bumpy