Aston Martin DB6 ashtray open

0:01
Opening the ashtray of an Aston Martin.