Acoustic Guitar Samba 4 bars 90 bpm

0:11
Latin four bar samba loop played on acoustic guitar at 90 bpm