0:07
Medium key strokes on typewriter, akg microphone (1).
0:29
Long key strokes on typewriter, rode microphone (1).
0:29
Long key strokes on typewriter, oktava microphone (1).
0:29
Long key strokes on typewriter, contact microphone (1).
0:29
Long key strokes on typewriter, akg microphone (1).
0:12
Typewriter - fast, random key striking, rode microphone (2).
0:12
Typewriter - fast, random key striking, oktava microphone (2).
0:12
Typewriter - fast, random key striking, contact microphone (2).
0:12
Typewriter - fast, random key striking, akg microphone (2).
0:03
Typewriter - fast, random key striking, rode microphone (1).
0:03
Typewriter - fast, random key striking, oktava microphone (1).
0:03
Typewriter - fast, random key striking, contact microphone (1).
0:03
Typewriter - fast, random key striking, akg microphone (1).
1:44
Typewriter key sampling, rode microphone (2).
1:44
Typewriter key sampling, oktava microphone (2).
1:44
Typewriter key sampling, contact microphone (2).
1:44
Typewriter key sampling, akg microphone (2).
0:33
Typewriter key sampling, rode microphone (1).
0:33
Typewriter key sampling, oktava microphone (1).
0:33
Typewriter key sampling, contact microphone (1).