MXE 130 G Onion 3

0:07
Electro Loop - shakey transmission synth, 130 bpm, key of G#.