morph mechanical metal shuffle 22

0:04
Mechanized morphing sound, with a metal shuffle.