Low Pitched Razor Whoosh

0:06
Low Pitched Razor Whoosh, slightly wavy and nasty