I m Gonna Bash Your Skull Laddy

0:03
Scottish dwarf speech - "I'm gonna bash your skull, laddy."