HUTCH HD SFX 2014 1078

0:01
Whooshing, long bamboo cane, fast swish.