GSSKA14 01setA 159

0:12
8 bar Ska drum beat at 159 bpm