GSSKA13 01setA 159

0:03
2 bar Ska drum beat at 159 bpm