GSSKA08 02setA 070

0:07
2 bar Ska drum beat at 70 bpm