GSRGA07 02set 074

0:19
6 bar Reggae drum loop at 74 bpm