FOLEY METAL SHELF PUSH SCRAPE SQUEAK SCREECH CEMENT 01

0:03
Pushing and scraping a metal shelf on cement with a screech