Chainsaw Nara Park Japan 2

0:17
Chainsaw running – Nara Park, Japan 2.