Chainsaw Nara Park Japan 1

0:15
Chainsaw running – Nara Park, Japan 1.