AOS04789 Typewriter Bells Many

0:10
Many typewriter bells go off.