AOS03410 SaxSmoothEnd1

0:03
Short alto saxophone riff.