80 s chords 8 120 bpm

0:16
80's chords at 120 BPM