80 s chords 4 120 bpm

0:08
80's chords at 120 BPM